§1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest przedsiębiorstwo :
BIURO RACHUNKOWE Mirosława Kłosok
NIP : 6471041415
Regon : 276630448
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu .
4. Na potrzeby lepszego odbioru termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2 Administrator Danych
1. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@miroslawa-klosok.pl
4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
8. Wdrożyliśmy procedury dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Image

Biuro Rachunkowe Mirosława Kłosok

ul. Wysoka 15 (budynek Cechu Rzemiosł, I piętro)
44-200 Rybnik


Mapa Strony


 | Strona główna  | Księgowość   | RODO
 | Oferta  | Kadry i płace
 | O nas   | Podatki 

 

tel/fax: (32) 422 31 34
tel. kom: 605 746 620
tel. kom: 530 244 459
email: biuro@miroslawa-klosok.pl

Mapa dojazdu
Wyślij wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Jaźwiec.art

        Strona główna     biuro@miroslawa-klosok.pl